ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ားအားလုံး ဓမၼအသိဥာဏ္တုိးပြါး၍ ေအးခ်မ္းၾကပါေစ~~~

Sunday, May 13, 2012

ဗုဒၶဓမၼႏွင့္လူ႔အခြင့္အေရး ( ၃ ) အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း

လူသားသည္ မိမိ၏သမုိင္းကုိ မိမိတုိ႔ကုိယ္တုိင္သာေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ ဖန္တီးခဲ့ရေၾကာင္း၊ ယခုလည္းလူသားကုိယ္တုိင္သာ ဖန္တီးေနရ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရေၾကာင္း၊ ေနာက္ေနာင္တြင္လည္း လူသားကုိယ္တုိင္သာ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းဖန္တီးရမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူသားမဟုတ္သည့္ ဘယ္လုိတန္ခိုးရွင္ကမွ ဝင္ေရာက္၍ ကူညီေျဖရွင္းေပးျခင္း အလ်ဥ္းမရွိေၾကာင္း၊  လူသား၏အသိဥာဏ္၊ လူသား၏ကုိယ္က်င့္တရားႏွင့္ လူသား၏ ေမတၱာ ကရုဏာစေသာသူေတာ္ေကာင္း တရားတုိ႔သည္သာ လူသားအားျမွင့္တင္ေပးႏုိင္ေၾကာင္း၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္တန္ဘုိးကုိ လူသားကသာျမွင့္တင္ႏုိင္ျပီးလွ်င္ လူသားကသာ ႏွိမ့္ခ်နုိင္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ ေစ့ေစ့ေတြးက ထင္းထင္းၾကီးေပၚလြင္လွပါ၏။

     ထုိ႔ေၾကာင့္လူသားအခ်င္းခ်င္း ေလးစားတန္ဘုိးထားကာ လူသားတန္ဘုိးမ်ား လူသား၏အခြင့္အေရးမ်ား ဂုဏ္သိကၡာမ်ားျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံၾကီးသည္ အခ်က္အလက္စာပုိဒ္ (၃၀) ပါဝင္သည့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းၾကီးကုိ တညီတညြတ္တည္း ေၾကျငာခဲ့ေလသည္။ ဤေၾကျငာစာတမ္းတြင္ လူသားမ်ားအားလုံး တေျပးညီရပုိင္ခြင့္ရွိသည့္
 ျပည္သူ႔အခြင့္အေရးမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ား၊ စီးပြါးေရး လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆုိင္ရာအခြင့္အေရးမ်ားအားလုံးပါဝင္၏။ ဤအခြင့္အေရးမ်ားသည္ လူမ်ိဴး၊ အသားအေရာင္၊ အရပ္ေဒသ၊ ႏုိင္ငံ၊ ဘာသာစကား၊ ယုံၾကည္ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာတရား၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ရုိးရာဓေလ့ထုံစံမ်ား စသည္တု႔ိကုိ တဖက္ေစာင္းနင္းျဖစ္စြာ အေလးေပးထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း အလ်ဥ္းလုံးဝမရွိ၊ လူသားအခ်င္းခ်င္း တန္းတူရည္တူရွိမႈသေဘာတရားအေပၚတြင္သာ အေျချပဳထားေလ၏။ လူသား၏တန္ဘုိးႏွင့္ဂုဏ္သိကၡာကုိသာ အေလးထား၍ေဖၚျပထား၏။

            တစ္ဖန္ မိမိတုိ႔၏ လူ႔သမုိင္းကုိ ျပန္လည္၍ အနည္းငယ္ေစ့ငုၾကည့္ပါက ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္ဆုိးမ်ားႏွင့္ကပ္ဆုိးမ်ား၊ လူသားတုိ႔ဖန္တီးျခင္းေၾကာင့္ က်ေရာက္ခဲ့ရေသာ ေဘးရန္အႏၱရာယ္ႏွင့္ကပ္ဆုိးမ်ားစြာတုိ႔သည္ အတိတ္တြင္လဲ ေတြ႔ၾကံဳခဲ့ရ၏။ ယေန႔မ်က္ေမွာက္တြင္လည္း ေတြ႔ၾကံဳေနရဆဲျဖစ္၏။ ေနာင္အနာဂတ္တြင္လည္း
 ေတြ႔ၾကံဳရင္ဆုိင္ေနၾကရေပအုံးမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ကာလႏွင့္ေခတ္ကာလသတ္မွတ္ခ်က္မရွိဘဲ အခ်ိန္မေရြးျဖစ္ပြါးႏုိင္ေသာ အေၾကာင္းအမ်ိဴးမ်ိဴးေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာရေသာ စစ္ပြဲမ်ားသည္ ကမၻာေပၚဝယ္ သဘာဝ၏သရုပ္သကန္ ပုံရိပ္မ်ားလုိျဖစ္ေနသည္။ အထူးအဆန္းျဖစ္ရပ္ဆန္းမ်ားမဟုတ္ၾကေတာ့။ ထုိစစ္ပြဲမ်ားသည္ ေျမာက္မ်ားလွစြာေသာ ဆင္းရဲဒုကၡမ်ား၊ အနိ႒ာရုံျဖစ္ရပ္ဆုိးမ်ားႏွင့္ ၾကီးမားလွစြာေသာ ကမၻာ့အပ်က္အစီးမ်ားကုိ လူသား၏ပခုံးေပၚသုိ႔ အၾကင္နာမဲ့စြာ က်ေရာက္ေစေလေတာ့၏။ ဤဆင္းရဲဒုကၡမ်ားအျပင္ မုန္တုိင္းတုိက္ခတ္ျခင္း၊ ေရတုိက္စားျခင္း၊ မီးေတာင္ေပါက္ကြဲျခင္း၊ ေျမျပိဳျခင္း၊ အေအးလြန္ကဲျခင္းႏွင့္ အပူလြန္ကဲျခင္းစေသာ သဘာဝေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ မျဖစ္သင့္မျဖစ္ထုိက္ေသာ က်မၼာေရး ထိခုိက္ေစမႈမ်ား သို႔မဟုတ္ က်မၼာေရးအတြက္ ထိတ္လန္႔စုိးရိမ္ေစမႈမ်ားႏွင့္လူသား၏ ျငိမ္းခ်မ္းေသာေနထုိင္မႈဘဝကုိ ေျခာက္လွန္႔မႈမ်ားတုိ႔သည္လည္း အျမဲတေစရင္ဆုိင္ေနရေသာ ျပႆနာၾကီးမ်ားျဖစ္ၾကေလ၏။

                ဤဆုိခဲ့ျပီးေသာ ကပ္ဆုိးမ်ားႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ားမွကင္းေဝးႏုိင္ရန္ သုိ႔မဟုတ္ ကမ႔ၻာႏုိင္ငံသားမ်ားအားလုံး၊ အဖြဲ႔စည္းမွန္သမွ်အားလုံးႏွင့္ လူသားမွန္သမွ်အားလုံး ေအးခ်မ္းစြာ တန္းတူရည္တူရွိစြာ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္
 ေနထုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံေရးကိစၥ၊ ႏုိင္ငံတကာအေရးကိစၥ၊ ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္ျပႆနာအေရးကိစၥမ်ားတြင္ အျပန္အလွန္နားလည္မႈ၊ တန္ဘုိးထားေလးစားမႈမ်ား တည္ရွိလာေစရန္ အတြက္လည္းေကာင္း
 ကုလသမဂၢေၾကျငာစာတမ္းကုိ တညီတညြတ္တည္း ေၾကျငာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ထုိကုလသမဂၢလူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းကုိ စာဖတ္သူမ်ား အျပည့္အစုံသိေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊ ဗုဒၶဓမၼႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္သုံးသပ္သည့္အခါ ပုိ၍ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေစရန္ႏွင့္ ပုိ၍ထင္ရွားစြာနားလည္ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း စာပုိဒ္ ၃၀ လုံးကုိ ေဖၚျပလုိက္ပါသည္။
                         
                       အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္း
                                             စကားခ်ီး
   လူခပ္သိမ္းတုိ႔၏ မ်ိဴးရုိးဂုဏ္သိကၡာႏွင့္တကြ လူတုိင္းအညီအမွ်ခံစားခြင့္ရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းသည္ လူခပ္သိမ္း၏ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ျငိမ္းခ်မ္းမႈတုိ႔၏ အေျခခံအုတ္ျမစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ အေရးမထား မထီေလးစားျပဳျခင္းသည္ လူခပ္သိမ္း၏ အက်င့္သိကၡာကုိ ခ်ိဴးေဖာက္ဖ်က္ဆီးတတ္သည့္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ေသာ အျပဳအမူမ်ားကုိ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာဖြင့္ဟ ေျပာဆုိႏုိင္မႈ၊ လြတ္လပ္စြာ သက္ဝင္ယုံၾကည္ႏုိင္မႈ၊ ေၾကာက္ရြံ႔ျခင္း ခ်ိဳ႔ငဲ့ျခင္းတုိ႔မွ ကင္းလြတ္စြာအသက္ေမြးႏုိင္မႈတုိ႔ကုိ ခံစားရယူေစႏုိင္မည့္ ေလာကတစ္ခုေပၚေပါက္လာရန္အေရးကုိ လူခပ္သိမ္းတုိ႔က မိမိတုိ႔၏အထက္သန္ဆုံးေသာ လုိလားခ်က္ဆႏၵၾကီးအျဖစ္ျဖင့္
 ေၾကြးေၾကာ္ေၾကျငာျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လူခပ္သိမ္းတုိ႔သည္ တရားလက္လြတ္ ႏွိပ္စက္ကလူျပဳမႈ၊ အုပ္စုိးမႈႏွင့္ ဖိစီးညွင္းပန္းမႈတုိ႔ကုိ ေနာက္ဆုံးတြင္ မလႊဲသာမေရွာင္သာ လက္နက္စြဲကုိင္ကာ ေတာ္လွန္ျခင္း ပုန္ကန္ျခင္းမျပဳေစရန္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိ ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာ ဆက္ဆံေရးကုိ ပုိမုိတုိးတက္ေစရန္ ၾကံေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကမၻာ့ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္တုိ႔သည္ မူလလူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္ေကာင္း၊ လူ၏ဂုဏ္သိကၡာကုိလည္းေကာင္း၊ ေယာက်္ားမိန္းမတုိ႔၏ တူညီသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိ
လည္းေကာင္း၊ ေလးစားယုံၾကည္ပါသည္ဟု ကုလသမဂၢတြင္ထပ္မံ၍အတည္ျပဳျပီးသည့္ျပင္ လူမႈၾကီးပြါးတုိးတက္ေရးႏွင့္တကြ ပုိမုိလြတ္လပ္ေကာင္းမြန္ေသာ လူ႔ဘဝအဆင့္အတန္းတုိ႔ကုိ ျမွင့္တင္ရန္ သံႏၷိ႒ာန္ခ်ထားျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံတုိ႔သည္
ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကုိလည္းေကာင္း၊ ကမၻာတဝွမ္းလုံးတြင္ ရုိေသေလးစားက်င့္သုံးေစာင့္စည္းၾကျခင္းကုိ အားေပးမည္ဟု ကတိျပဳျပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ထုိအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အေထြေထြညီလာခံက အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းကုိ လူတုိင္း အဖြဲ႔အစည္းတုိင္းသည္ အစဥ္ႏွလုံးသြင္းလွ်က္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလုံးတြင္ အဆုိပါအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ ရုိေသေလးစားၾကေစရန္ ဆုံးမသြန္သင္ျခင္းျဖင့္ အားထုတ္ၾကရမည္ဟုလည္းေကာင္း၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ထုိႏုိင္ငံတုိ႔၏ အာဏာပုိင္နယ္နိမိတ္အတြင္းရွိ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအား အဆုိပါအခြင့္အေရးႏွင့္လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ထိေရာက္စြာ သိမွတ္က်င့္သုံးေစာင့္စည္းၾကေစရန္ ျပည္တြင္းျပည္ပဆုိင္ရာ တုိးတက္ေသာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အားထုတ္ၾကရမည္ဟုလည္းေကာင္း ရည္ရြယ္ျပီးလွ်င္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကျငာစာတမ္းကုိ ႏုိင္ငံခပ္သိမ္း လူခပ္သိမ္းတုိ႔ တေျပးညီစြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၾကစိမ့္ေသာငွာ ယခုထုတ္ျပန္ေၾကျငာလုိက္သည္။
   
             အပုိဒ္ ( ၁ ) 
လူတုိင္းသည္ တူညီလြတ္လပ္ေသာဂုဏ္သိကၡာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တူညီလြတ္လပ္ေသာအခြင့္အေရးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ေမြးဖြားလာသူမ်ားျဖစ္သည္။ ထုိသူတုိ႔၌ ပုိင္းျခားေဝဘန္တတ္ေသာဥာဏ္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္ကုိသိတတ္ေသာစိတ္တုိ႔ရွိၾက၍ ထုိသူတုိ႔သည္ အခ်င္းခ်င္းေမတၱာထား၍ ညီရင္းအကုိစိတ္ထားျဖင့္ ဆက္ဆံက်င့္သုံးသင့္၏။

***ဓမၼမိတ္ေဆြမ်ား၏အမွာစကား***